Disclaimer

Disclaimer algemeen 


Informatie 

De informatie op deze website wordt door Mertens met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als bindend of als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Mertens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Links en verwijzingen
Deze website van Mertens bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Mertens worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en tegoeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Mertens. Mertens geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Mertens garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Mertens en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mertens niet toegestaan.

 

Disclaimer e-mail 
 

Het door u ontvangen bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien. Daarnaast staat zij niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn van kracht onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nr. 12020578.

Denk aan het milieu, voordat u e-mails print

 

Go to English version 

zu Deutsch Version